Generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling i Repeater foreningen Yding Skovhøj

Afholdt hos EDR Horsensafdeling i Gedved den 22 augus

Punkt 1.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Ole, OZ2OE og han blev valgt

Ole konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt

Punkt 2.

Formandens beretning. (se også nedenfor)

Gennemgik året som det var gået, bl.a. med at generalforsamlingen var blevet udskudt pga Corona, det samme gjaldt et bestyrelsesmøde.
Der mangler medlemmer, dette kan ses på indtægten.
Der kom en mindre diskussion omkring hvorfor, bl.a. med at sætte pilottone på Yding
Der er medlemmer der ikke betaler af denne grund. Andre mente at det ikke kunne være problemet.
Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3.
Fremlæggelse af det revidere regnskab
Det var lidt træls sagt på jysk
Der har været ”røvere” på spil som har hacket vores dataforbindelse.
Dette kostede små 4.000 DKK som vi kunne have brugt bedre
Beløbet er dækket via gave
Regnskabet blev godkendt

Punkt 4.
Kontingentet blev godkendt som uændret, dvs. mindst 150 DKK pr. år

Punkt 5.
Foreningens virke
Som det er lige nu består systemet af 3 forskellige stationer
1 stk. VHF repeater
1 stk. UHF repeater på DMR
1 stk UHF repeater på D-Star
Planen er et fortsætte sådan

Punkt 6.
Indkomne forslag
Der var kommet forslag fra OZ5LLM og fra bestyrelsen
Første forslag var at skifte fra DMR+ til Brandmeister på vores DMR net da flere af vores nabo DMR repeatere kører på dette system. Vi prøvede det for år tilbage uden den store succes men den skal nu gentages. Skiftet til Brandmeister sker snarest.

Andet forslag var opdatering af vores vedtægter.
Der var lidt småting der blev opdateret samt en præcisering af hvad det var vi foretog os hvor

Disse blev vedtaget

Punkt 7.
Valg af medlemmer til bestyrelse.
Der skulle vælges formand samt to til bestyrelse samt en bestyrelses repræsentant
På valg var OZ5KM som formand samt OZ1FAR / Dan og OZ3ZU / Viggo
Alle tre blev genvalgt
Desuden blev OZ8DD / Peter valgt for et år da han trådte ind som suppleant sidste år
Som suppleant blev valgt OZ2OE  / Ole

Punkt 8.
Valg af revisor
OZ1GRL / Arne blev genvalgt som revisor

Punkt 9. Eventuelt
Der var flere ting der kom op
Mail / SMS gruppe til beskeder omkring møder / nedbrud mm
Loppemarked sammen med OZ6HR næste forår

Deltagere:        OZ1FAR / OZ2OE / OZ3ZU / OZ4VW / OZ5KM / OZ7PBI / OZ8DD / OZ9TB

Referent: OZ4VW/Arne

 Formandens beretning.

Efter generalforsamlingen i april bestod bestyrelsen af OZ1FAR Dan, OZ1HYG Ivan OZ3ZU Viggo, OZ4VW Arne og OZ5KM Kjeld.

I årets løb har der været afholdt tre bestyrelsesmøder. Et møde, der var berammet til 25. marts, blev aflyst på grund af Covid-19.

OZ1HYG Ivan udtrådte af bestyrelsen kort efter generalforsamlingen, og i stedet indtrådte suppleanten OZ8DD Peter, så velkommen til Peter, der har stor indsigt i hele det tekniske område.

På bestyrelsesmødet 25. juni 2019 konstituerede sig med OZ1FAR Dan som næstformand, OZ4VW Arne som sekretær og OZ3ZU Viggo som kasserer. OZ5KM Kjeld var på generalforsamlingen blevet valgt til formand.

På mødet blev det besluttet at nedlægge Amatørnyt, der ellers havde kørt på Yding Skovhøj repeateren siden 1970’erne. Det var med beklagelse, at det skete, men der var efterhånden kun en enkelt lokalafdeling, der trofast mandag efter mandag kom med information. Det kom heller ikke længere informationer fra EDRs hovedbestyrelse til trods for, at både formanden og næsten alle hovedbestyrelsesmedlemmer kunne nå repeateren. Nedlukningen skete med omgående virkning.

På samme møde blev det besluttet, at repeaterforeningen ikke længere ville stå som ansvarlig for Facebook profilen ”Repeaterforeningen Yding Skovhøj” med den begrundelse, at hvis foreningen skulle stå som ansvarlig, så skulle den jævnligt vedligeholdes af bestyrelsen, ligesom den skulle komme nyheder og andet via denne profil, og det var man ikke i stand til.

På bestyrelsesmødet 17. august besluttede man at tage skridt til at udskifte STORNO VHF repeateren med en nyere og mere tidssvarende YEASU DR1 repeater. STORNOen havde mere end 30 år på bagen (udviklingen af den model er startet omkring 1982), og efter OZ1HYGs udtræden af bestyrelsen havde man ikke længere en ekspert i STORNO. Den eneste ændring, som brugerne umiddelbart ville opleve, var at den kun kunne åbnes med en 77 Hz tone og ikke længere med 1750 Hz.

På en Region 1 konference i 2001 havde man anbefalet, at repeaterne i region 1 gik over til åbning med pilottone og ikke længere med 1750 Hz. Det ville sikre, at man ved løftede forhold ikke åbnede flere repeatere på én gang. I sin tid kunne jeg nogle gange ved løftede forhold åbne Hvidovre og Flensburg sammen med Yding Skovhøj med 200 mW. Vi drøftede det i bestyrelsen og var enige om, at vi lige ville se tiden an. Der var ikke så mange 2 m transceivere, der på det tidspunkt var forsynet med pilottone. Desuden var pilottonemoduler ret kostbare, og endelig kunne vi sætte 2 m repeateren på pilottone, når der var løftede forhold. Pilottonen var på 382,5 Hz, og det fungerede udmærket.

Nogle år efter drøftede igen i bestyrelsen, hvorledes man kunne frembringe de 77 Hz, og på en generalforsamling fremviste vi nogle af mulighederne. Det var dels et indkøbt modul, der både kunne bruges på RX og TX-siden. Man kunne vælge imellem alle de frekvenser, der anvendes til pilottoner, men det var ret dyrt. Så viste jeg en opstilling, der anvendte et krystal, hvis frekvens blev delt med 81.920 og derved ramte 77,000 Hz. Frekvensdeleren blev efterfulgt af et 5-polet aktivt lavpasfilter med 4 transistorer, så der kom en ren sinuskurve ud. Opstillingen kunne dog kun anvendes på de repeatere, der kørte på 77 Hz. OZ4BM byggede til os en oscillator med en TM555 multivibrator, der blev efterfulgt af et aktivt lavpasfilter med 4 transistorer. Den var ligeledes til 77 Hz, men vi var usikre på, om oscillatoren ville være så frekvensstabil, at den kunne anvendes.

Imidlertid valgte vi at se tiden an, og jeg fik flere henstillinger fra VHF-udvalget om at få indført pilottone, og dem valgte vi at se bort fra.

På sidste generalforsamling kom sagen op igen, og nu mente vi, at udfasningen af 1750 Hz og indførelsen af 77 Hz pilottone kunne gennemføres, for dels var der siden Region 1s anbefaling i år 2001 næsten udelukkende kommet 2 m transceivere med pilottone, og dels kunne man nu købe pilottonemoduler for godt 150 kr. og endelig var STORNOen blevet noget alderstegen.

På bestyrelsesmødet 23. november 2019 drøftede vi så igen udskiftningen af den gamle STORNO og blev enige om også at udskifte de gamle filtre med PROCOM DPF 2/33-250-WM filtre. Alt i alt ville vi få en repeater med en større følsomhed og en udgangseffekt på 50 W i stedet for 25 W.

Det er så sket og har virket ganske tilfredsstillende. Vi er blevet rigtig godt kørende på VHF. Forbedringen har jeg et subjektivt billede af: Fra mit sommerhus ved Limfjorden kan jeg med en lille håndradio IC-V82 komme fint over Yding med en 9 element antenne. Med en GP-antenne, der har 20 m RG58 kan jeg åbne repeateren, men ikke komme sikkert over. Afstanden til Yding Skovhøj er knap 90 km.

På UHF analog er der blevet lidt mere stille. Det er ikke blevet brugt ret meget, og derfor blev vi enige om at erstatte den med en D-STAR, som vi er overbevist om, at der vil være større interesse for, og som derfor vil blive benyttet væsentlig mere. Jeg har dog en idé om, at sætte UHF analog op på en anden QTH her i nærheden.

DMR+ repeateren køre uden problemer, men her er der ikke meget trafik, hvilket ikke står mål med de omkostninger, som vi har med driften af den digitale repeater. At der er så lidt trafik og interesse for den skyldes højst sandsynligt, at den er bundet op på DMR+ nettet, og ikke på Brandmeister, som jo er det mest udbredte net i vore nabolande, og derfor vil Brandmeister jo også have en større international anvendelse.

Vi har forsøgt at få de øvrige digitale repeatere til at fra DMR+ til Brandmeister, men indtil nu uden held. Vi vil fortsat arbejde på at få den danske net på Brandmeister, der som nævnt er det meste udbredte.

Som afslutning vil jeg sige TAK til bestyrelsens medlemmer for et godt samarbejde. Vi har haft mange hyggelige og kreative timer sammen. OZ3ZU Viggo har med stor flid klaret det økonomiske og hjemmesiden samt fungeret som sekretær.

OZ1FAR Dan og OZ8MM Peter har taget det fysiske arbejde med indretning af skuret på Yding Skovhøj og klaret hele udskiftningen af repeaterne.

Tak for jeres indsats.

Fremtidig virksomhed.

På VHF er vi nu helt opdaterede rent teknisk, og vi håber, at antennerne holder nogle år endnu. Vi har drøftet at udvide med et C4FM modul til digital modtagelse, men det ligger i støbeskeen.

Jeg arbejder med at finde en plads til UHF analog repeateren, en plads, der også kan anvendes til de øvrige repeatere i tilfælde af, at vi af en eller anden årsag ikke længere kan være på Yding Skovhøj.

Planerne med at få kablerne fra masten til skuret løftet op på nogle bakker og derefter få lukket i bunden af skuret har der været taget tiltag til, men der er ikke sket mere, og de to, der plæderede for ideen, er ikke længere aktive i kredsen.

Medlemsskaren er stadig for lille, og derfor kniber det somme tider lidt økonomisk, men det ser ud til, at vi nok kan holde et par år endnu. Jeg mener, at den første repeater kom op omkring 1975, så skal vi ikke håbe på, at den når sit 50 års jubilæum i 2025.

I foråret 2019 deltog vi i et marked hos OZ6HR. Det var OZ4VW, Arne og OZ3ZU Viggo, der tog slæbet og med et godt resultat, idet det indbragte kr. 4.435. Der har på grund af Covid 19 ikke været et tilsvarende marked i år, men hvis der kommet et, vil vi meget gerne være med.

Lukket for kommentarer.