Generalforsamling 2019

 Referat af generalforsamling Repeaterforeningen Yding Skovhøj

Afholdt tirsdag 30-4-2019 i OZ6HR lokaler i Gedved

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Foreningens virke fremover.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen:
a) I lige årstal: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelses suppleant.
b) I ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelses suppleant.
8) Valg af revisor og revisor suppleant.
a) Valgperioden for revisor og suppleanter er 1 år.
9) Eventuelt.

1) Valg af dirigent

Fra foreningen blev OZ2OE Ole foreslået som dirigent

OZ2OE blev valgt uden modkandidater

OZ2OE konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt

2) Formandens beretning

I det forløbne år har bestyrelsen bestået af OZ1FAR, OZ1HYG, OZ3ZU, OZ4VW og OZ5KM.

Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder.

VHF repeateren har kørt upåklageligt, måske med lidt i underkanten med hensyn til effekt. Fire antenner er nu repareret og blev sat op sidste sommer. De sidste fire antenner skal fortsat repareres, og hvis det ikke kan lade sig gøre, kan det blive nødvendigt at købe nye.

Repeateren bruges lidt om morgenen og om eftermiddagen

UHF analog repeateren kører også upåklageligt og rækker til trods for antennehøjden længere end forventet. Den bliver ikke brugt ret meget.

UHF digital repeateren blev sidste sommer flyttet fra DMR+ nettet og til Brandmeister nettet. Årsagen var, at Brand Meister er mere udbredt i vore nabolande og det er billigere med Internetforbindelse. Man forventer også, at Brandmeister vil blive mere udbredt i Danmark. Efterfølgende er repeateren omkring årsskiftet flyttet tilbage til DMR+ nettet. Den bliver desværre ikke benyttet så meget som forventet.

Vi har desværre vært plaget en del af firbenede gæster i huset, nemlig af mus, der kommer ind ved kabelindføringerne. Det vil vi råde bod på. Der er derfor indkøbt nogle kabelskinner, så indføringen sker i højde med taget. Så højt regner vi ikke, at musene kan klatre.

I årets løb er der heldigvis blevet solgt en del af det grej, som repeaterforeningen for to år siden fik foræret af OZ7TF Harly. Det luner i kassen. En del af det resterende står stadig hos OZ4VW Arne og resten hos OZ3ZU Viggo. For at komme af med noget planlægges et marked sammen med OZ6HR i Gedved. Det skal finde sted lørdag den 25. maj. Ved samme lejlighed vil der være åbent hus på Yding Skovhøj

En varm tak til de medlemmer, der har støttet repeaterforeningen – dels ved at betale kontingent til foreningen, og dels også for de bidrag, som kommer i forbindelse med kontingentindbetalingen, tak.

Tak til bestyrelsens medlemmer for den indsats, som de hver især har ydet for foreningen i den forløbne år.

Beretningen blev vedtaget uden kommentarer

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Derefter blev det reviderede regnskab gennemgået. Det udviste på driften et underskud på knap 400 DKK

Regnskabet blev derefter godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent

Fastsættelse af kontingent blev at man fortsætter uændret med samme kontingent som nu 150 DKK.

OZ1HYG mente at vi burde sætte det ned for dermed at lokke flere medlemmer ind

Kontingentet forbliver 150 DKK om året.

5) Foreningens virke fremover

Punktet foreningens virke blev gennemgået; vores økonomi som er meget tynd

VHF repeateren kørte i en periode med en midlertidig antenne de blev sidste sommer erstattet af fire af de gamle som er blevet renoveret. I løbet af sommeren skal det afgøres om de sidste fire antenner kan repareres, alt efter det afgøres det hvad vi gør i fremtiden. Det er nemlig et spørgsmål, om vi har penge til de fire nye, hvis de fire defekte ikke kan repareres.

Indføringen af kablerne fra masten til huset skal ske i mindre end 2 meters højde, så det kan vi nok få klaret.

Selv om de to analog repeatere har nogle år på bagen, forventer vi, at de kan holde nogle år endnu, og hvis der opstår fejl, så har OZ1HYG hidtil været hurtig til at udbedre dem.

Foreningens største udfordring er imidlertid – som det fremgår af regnskabet, at der er for få, der betaler til repeateren. Vi har skaffet os et pusterum ved at kunne sælge af det grej, som foreningen har fået foræret af OZ7TF Harly, men den dag, da det er solgt, tordner der sorte skyer op for repeateren og den fremtid.

Vi skal bruge ca. 9.000 DKK om året og med det antal medlemmer vi har får vi ca. 30 betalende medlemmer får vi ca. 4.500 DKK ind. Det er rundt halvdelen af hvad vi skal bruge til drift og ikke en krone til eventuelt nyt udstyr

Vi afholder i maj måden et loppemarked med forskellige effekter så vi kan få lidt penge i kassen

Vi ser frem til at der kommer mange og handler og dermed støtter repeateren.

6) Indkomne forslag

Punktet indkomne forslag gav anledning til nogen debat.

I vedtægterne står, at indkomne forslag skal offentliggøres på hjemmesiden og facebook 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen.

Dette var ikke sket.

Dirigenten konstaterede derfor, at de fremsendte forslag ikke kunne behandles.

Dette gav anledning til en del diskussion både på såvel som efter generalforsamlingen.

7) Valg til bestyrelsen

På valg var Ivan OZ1HYG samt Arne OZ4VW
Begge blev genvalgt uden modkandidat.

Valg af suppleant til bestyrelsen

Her blev OZ8DD og OZ7SB opstillet.

OZ8DD fik 8 stemmer og OZ7SB fik 4 stemmer.

OZ8DD blev valgt.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

Her blev OZ1GRL genvalgt; der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.

9) Eventuelt

Under eventuelt blev økonomien igen diskuteret
Der var flere punkter på som sponsorater, fundraising med mere.
Eventuelt mere bidrag fra EDR foreninger.
Der er flere opgaver som mangler at blive udført
Teknik rum som musefrit område
Måske se på mulighed for at slutte UHF repeater til ASR nettet

Ole OZ2OE afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og overrakte ham en flaske.

Deltagere:

OZ9MZ / OZ1GRL / OZ3ZU / OZ8DD / OZ7MGJ / OZ7PBI / OZ4ADP OZ5KM OZ1FAR / OZ4VW/ OZ1HYG

 

OZ2OE                                                     OZ4VW

dirigent                                                    referent
Referat godkendt af dirigent
per e-mail den 14 maj 2019

Lukket for kommentarer.