Generalforsamling 2018

Referat
Generalforsamling Repeaterforeningen Yding Skovhøj

Mandag den 30. april 2018

 

  • Valg af dirigent

OZ2OE/Ole blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  • Formandens beretning

I det forløbne år har bestyrelsen bestået af OZ1FAR Dan, OZ1HYG Ivan, OZ3ZU Viggo, OZ4VW Arne og OZ5KM. – Opgaverne har været fordelt således, at jeg har været konstitueret formand, idet jeg overtog opgaven fra OZ1BAS Per, der var gået ”silent key”, Arne har været næstformand, og Viggo har været sekretær og kasserer. Det har ikke betydet, at de to andre ikke har bestilt noget – tværtimod, for Dan har med stor omhu sørget for, at DMR-repeateren har fungeret, og Ivan har hver gang været redningsmanden, når de analoge repeatere har voldt knuder – han har taget turen fra Løgumkloster og herop – og enten repareret på stedet eller taget repeateren under armen med hjem – for så at tage turen herop igen – godt gået.

VHF-repeateren har i store træk fungeret som forventet hele året – men det har knebet med antennerne. Der sad 8 dipoler, og de har siddet der i mange år. Vi havde en mistanke om, at de sikkert ikke alle fungerede, men midlerne til at udskifte dem manglede.

I efteråret besluttede vi at pille dem ned og udskifte dem med en piskeantenne. Ivan kendte et par unge mennesker, der var eminente til at klatre i master. På papiret var udskiftelsen en forringelse, men i virkeligheden gav det en forbedring, der tydeligt viste, at de gamle antenner trængte til en udskiftning. De antennerne kom ned, viste det sig, at de fire antenner var ok, to kan måske repareres, og de sidste to kan næppe repareres, men nu er vi kørende, selv om nogle påstår, at placeringen af piskeantennen kan give en skyggevirkning i retning mod Aarhus.

UHF analog-repeateren kører. Den har en piskeantenne, der sidder et stykke oppe i masten. Det giver et mindre dækningsområde, og det er vort indtryk, at repeateren ikke benyttes i højere grad. Nu er den imidlertid her, og det var et ønske, at den kom i gang igen.

UHF-DMR repeateren har fungeret uden større problemer. Det er Dan, der passer den, og det er indtrykket, at den bliver flittigt brugt af mange radioamatører. Antennerne har siddet oppe i masten i efterhånden mange år, men vi har ikke indtryk på, at de trængte til udskiftning.

Økonomien har jo i hele repeaterforeningens levetid været noget af en hovedpine, for nok var der mange, der benyttede repeaterne, men når det kom til stykket, så kneb det meget med at få dem til at betale. Vi har en flok stabile betalere, hvoraf en stor del betaler mere end kontingentet, men kassereren påstår til stadighed, at han det meste af året kan se bunden af pengekassen.

Men sidste sommer fik vi en gave. OZ7TF Harly kontaktede mig og fortalte, at han havde en hel del radiogrej, som han ville forære til repeaterforeningen. Viggo kørte ned til ham og meldte tilbage, at der virkelig var en stor mængde. Arne og Viggo kørte ned og hentede det og oplagrede det i Arnes garager – det fyldte næste to garager. En tid senere brugte vi en lørdag til at registrere det – og der var virkelig meget. For at få solgt noget, arrangerede vi en dag i EDRs Horsens afdeling, og senere blev der solgt noget på Amatør Træf Fyn. Det har igen været Viggo og Arne, der har taget slæbet ved disse to lejligheder. Det har givet et godt bidrag til pengekassen, og vi er taknemmelige for Harlys donation.

Der er bare stadig noget tilbage, og det vil vi se at få solgt.

Det har altså været et travlt år. Derfor har vi ikke nået at få arrangeret det møde, som vi havde lovet at arrangere ved repeaterne.

Jeg vil sige tak til bestyrelsens medlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde. De har hver på deres post været med til at vi er kommet godt igennem året.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab, Yding repeaterforeningen
Perioden 1. januar – 31. december 2017
Tekst Indtægt Udgift Saldo
Primo saldo  5.111,65
Kontingent  7.380,00 12.491,65
Tilskud til DMR repeater  1.000,00  13.491,65
Leje af antennemast  11.137,75  2.353,90
Forsikring  2.205,69 148,21
Salg af varer  7.479,00 7.627,21
Leje af bil ifm. afhentning af varer  1.579,00  6.048,21
Udgift Generalforsamling 262,00  5.786,21
Internet 450,00  5.336,21
Køb af DMR repeater + filtre  10.000,00 4.663,79
Leje af stand ifm salg  250,00 4.913,79
Indtægter i alt:  15.859,00
Udgifter i alt:  25.884,44
Årets resultat:  10.025,44
Rentefrit lån fra OZ3ZU  8.000,00
Ultimo saldo 31. december 2017  3.086,21
Godkendt den 30. april 2018

 

Som det fremgår af regnskabet, har vi modtaget en hel del varer fra OZ7TF, Harly, og det har i regnskabsåret indbragt kr.  7.479,- ved salg, blandt andet ved et arrangement i OZ6HR, og på et arrangement på Fyn.

Leje af antennemast er ekstraordinært stort i år, da vi går fra at betale bagud til at betale forud for leje af masten.

Regnskabet blev godkendt

  • Fastsættelse af kontingent

Der var enighed om at hæve det årlige kontingent til kr. 150,- årligt. Det vil træde i kraft den 1. januar 2019

  • Foreningens virke fremover

De fire dipolantenner, der kan fungere, vil – når vejret tillader det og vore unge mennesker, der kan klatre i mast, kan hjælpe os – blive sat op. Hvis de to dipolantenner, der er tvivlsomme, kan repareres, vil det ske. Så er der to dipoler tilbage, men hvis de kan repareres, vil det ske. Ellers vil vi – hvis vi har midler til det – indkøbe to, således, at der igen kommer otte dipoler på plads.

Et springende punkt er som altid, om vi har penge til det.

For nylig har Ivan kastet et alvorligt blik på VHF-repeateren. Den klarede frisag, men den har præg af, at den ikke længere er spritny.

 

UHF-analog repeateren er af samme aldersklasse.

DMR-repeateren er så ny, at den ikke har nogen alderspræg

Der var en god diskussion omkring repeaterne; der er udbredt ønske om at vi får genetableret de antenner der i øjeblikket er til reparation, så VHF repeateren igen får en bedre dækning.

  • Indkomne forslag

Der var ingen forslag

  • Valg til bestyrelsen.

OZ5KM/Kjeld, OZ3ZU/Viggo og OZ1FAR/Dan var alle på valg.

Der blev genvalg til alle tre kandidater

  • Valg af revisor og revisorsuppleant

OZ1GRL/Arne blev genvalgt som revisor, der var ingen revisorsuppleant

  • Eventuelt

Der var intet til dette punkt.

Lukket for kommentarer.