Generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Repeaterforeningen Yding Skovhøj søndag den 30. april 2017 i EDR Horsens afdelingens lokaler Parallelvej 6 A 8753 Gedved.

Den konstituerede formand OZ5KM, Kjeld bød velkommen, og forsamlingen mindedes den afdøde formand OZ1BAS, Per:

For et par måneder siden døde OZ1BAS Per Krems Christiansen, Grenå. Da vi dannede støtteforeningen var Per med. Han blev formand, og det var han til sin død. Med en fortid og uddannelse i forsvaret havde han en god teknisk baggrund. De første år mødtes vi i Mørke, hvortil Per kom med tog og vi andre i bil. Der var altid en rigtig god stemning, og det bidrog Per i allerhøjeste grad til.

Senere – da vi alle mere eller mindre havde forladt arbejdsmarkedet, har vi mødtes hos mig, selv om det var en lang og dyr tur for ham.

Per var en god kammerat, og han deltog ivrigt og aktivt, indtil sygdommen forhindrede ham i det.

OZ3ZU og jeg deltog i bisættelsen fra Grenå Kirke.

Vi vil mindes ham med ét minuts stilhed. Æret være hans minde.

1.Valg af dirigent
OZ5KM foreslog OZ3ZU Viggo; der var ikke andre forslag.

Dirigenten oplæste dagsorden for mødet og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.

 1. Formandens beretning:
  I år kan vi fejre flere jubilæer for Yding Skovhøj repeateren:

 Det er 40 år siden, at der kom en VHF-repeater på Yding Skovhøj. Det var OZ8CY, Mik, der byggede den – sikkert med god støtte fra Jysk Telefons laboratorium, hvor han arbejdede. Den fik fra starten god anvendelse, idet den dækkede – og stadig dækker – en stor del af Midtjylland.

Det er 20 år siden, at der blev dannet en gruppe, der skulle støtte repeateren økonomisk. Den bestod i 1997 af OZ3VB Viggo, OZ1BAS Per, OZ8ACJ Thorkild, OZ1GKP Kurt og mig. Det lykkedes allerede de første år at få skrabet en del penge sammen, som gik til OZ6HR, EDRs Horsens-afdeling, som ejede repeaterne.

Det er 15 år siden, at repeaterforeningen blev dannet. Den bestod i store træk af den samme personer, som støttegruppen – dog med den store forskel, at nu var det repeaterforeningen – og repeaterforeningen alene -, der var ansvarlig for økonomien, forstået således, at repeaterforeningen kunne sige, at hvis der ikke var flere penge i kassen, så var der ikke længere en repeater.

Forud for generalforsamlingen sidste år var bestyrelsen inde i alvorlige overvejelser om at lukke den ene af de to repeatere. Det skulle i givet fald være UHF-repeateren, idet den ubetinget var den repeater, der blev benyttet mindst. Derved kunne man spare mellem tre og fire tusinde kroner. Medvirkende var endvidere, at den skulle skifte frekvens. Det ville koste udgifter til krystaller og en optrimning af filtrene.

På mødet kom der nogle DMR-folk, der foreslog at der skulle en DMR-repeater op på Yding Skovhøj. De mente samtidig, at de kunne skaffe medlemmer og dermed midler. Bestyrelsen syntes, at det var en god idé, og DMR-repeateteren kom op, idet den kunne låne analog-repeaterens antenne, mens den var til ombygning.

Nu er analog-repeateren kommet tilbage, og så må vi se, hvordan vi deles om antennen.

I begyndelsen af juni var det sikkerhedsmæssigt eftersyn af gittermasten. Ved sidste eftersyn for en del år siden var jeg med deroppe, idet jeg var den eneste, havde nøgle til området (Karup kunne ikke finde deres), og dér forklarede de, at de nederste to sektioner var ok, men at der var en del rustangreb længere oppe i de seks sektioner. Jeg trøstede dem med, at bardunerne, der er af rust- og syrefast stål, nok skulle kunne holde masten, og at man – hvis man nedlagde masten og leverede arealet tilbage til bondemanden, nok ville have vanskeligt ved at få en mastetilladelse, hvis behovet skulle vise sig.

Denne gang var jeg desværre ikke deroppe ved eftersynet, og det viste sig efterfølgende, at de ved samme lejlighed havde ryddet godt og grundigt op i masten. For nogle år siden havde vi monteret en rundstrålende antenne højt oppe i masten. Den var til både VHF og UHF. På den måde havde vi en reserve, hvis der skulle ske noget med de eksisterende antenner, som vi forudså skulle udskiftes inden for en overskuelig årrække. Kabel og antenne var væk. Længere nede sad ligeledes en rundstrålende antenne. Den var til UHF, og den havde vi planlagt til at bruge til en repeater. Her var ligeledes kabel, udhæng og antenne væk. Endelig var kablet til VHF repeateren beskadiget. Endvidere var omkring 25 m 7/16 kabel fjernet.

Vi udfærdigede straks en rapport over det skete og sendte den til Karup, og kort efter kom en ansvarlig ud for at se på tingene. Han erkendte det skete og vi aftalte, at han skulle vende tilbage. Det gjorde han, og han tilbød, at levere både kabel og udliggere. Vi skulle blot nikke ok.

I mellemtiden havde vi fået en mere eller mindre skjult trussel, der gik ud på, at hvis vi accepterede tilbuddet om kabel og udliggere, var der en risiko for, at vi ville blive sat op i husleje til forsvaret. Det har fået os til at gå i ”flyverskjul”, medens vi gennem forbindelser undersøger, hvad der ligger bag truslen.

Masten er blevet godkendt for en periode, og i løbet af sommeren er hegnet rundt om området blevet udskiftet. Det opfatter jeg som en garanti for, at der de første par år ikke vil ske noget med området ved Yding Skovhøj.

Repeaterforeningen Yding Skovhøj er på en måde en underlig forening, for det er nærmest et driftsselskab, idet foreningen ikke ejer ret meget mere end licensen til repeaterne, antennerne og huset.

DMR-repeateren ejes af DMR-folkene.

Analogrepeaterne ejes af OZ3ZU og mig.

Sådan har det været gennem mange år, og det har fungeret ganske udmærket.

I løbet af året har vi haft en række bestyrelsesmøder, der alle er foregået hos mig, og jeg vil takke bestyrelsens medlemmer for deres store arbejde. Det gælder især de to viggo’er, OZ3VB Viggo Berland, der minutiøst har været sekretær – i øvrigt siden 1997 – og OZ3ZU Viggo Dahm, der har været kasserer – dog i en væsentlig kortere periode.

Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev godkendt uden afstemning.

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  OZ3ZU, Viggo fremlagde det reviderede regnskab: (vedhæftet pdf)

Der var forskellige spørgsmål til regnskabet, idet OZ3ZU havde forklaret, at repeaterforeningen hidtil havde betalt huslejen bagud, men nu skulle betale forud. Det betød, at man i år skulle betale for to år; dog for indeværende år i fire rater. De første to rater var betalt, men det kneb med at finde penge til de næste to rater.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

 1. Fastsættelse af kontingent
  Z5KM foreslog uændret kontingent på kr. 100,-

Der var en del ønsker om en kontingentforhøjelse, fordi der var ret store udgifter i år, og fordi der kunne komme udgifter i forbindelse med reparation af antennerne.

OZ5KM erkendte, at det var tilfældet, men ville hellere, at de medlemmer, der ville støtte repeaterforeningen, valgte at indbetale et støttebidrag sammen med kontingentet.

Der blev vedtaget et uændret kontingent på kr. 100,-

 1. Foreningens virke fremover.
  OZ5KM fremlagde planerne for fremtiden:

VHF-repeaterens antenner trænger – efter nogens mening – til et eftersyn. De har også siddet deroppe i mange år. Det er – så vidt jeg husker – otte dipolantenner med to mod syd og seks mod nord. Fra mit sommerhus ved Limfjorden når jeg fint repeateren med 25 W og en rundstrålende antenne, men der kan være nogle af dipolerne, der er ude af drift, og med mere end 70 m kabel kan det ikke mærkes på SWR.

Så skal vi have fundet en ordning på UHF, hvor vi skal have en antenne mere op. Jeg har en aftale om en professionel rundstråleantenne til VHF og UHF, og der foreligger et tilsagn om et 7/16 kabel.

Problemet derefter er så, at finde en eller flere personer, der kan klatre i masten.

Der blev fra flere sider af forsamlingen givet tilsagn om at hjælpe med arbejdet i masten, ligesom man gav udtryk for interesse om at arrangere en fremvisning af repeaterhuset og en sammenkomst på Yding Skovhøj – alt med det formål at skaffe midler til drift af repeaterne.

 1. Indkomne forslag
  OZ3ZU fremlagde bestyrelsens ændringsforslag til de vedtægter, der var vedtaget ved stiftelsen af repeaterforeningen i 2002.

Der var debat om en del af ændringerne, og det medførte rettelser i forslagene.

Det endelige forslag blev vedtaget, og vedtægterne vil efter at de er blevet renskrevet blive lagt på repeaterforeningens hjemmeside.

 1. Valg til bestyrelsen.
  OZ5KM foreslog OZ4VW, Arne, der tidligere havde været med i arbejdet.

OZ3ZU foreslog OZ1HYG, Ivan, der havde været en stor støtte ved arbejdet med analogrepeaterne. OZ1HYG præsenterede sig.

OZ9MZ, Jens foreslog sig selv og anbefalede OZ8DD, Peter og OZ1FAR, Dan, der havde lagt et stort arbejde med DMR-repeateren.

En skriftlig afstemning gav følgende resultat:

OZ4VW:   11 stemmer

OZ1HYG: 11 stemmer

OZ9MZ:      9 stemmer

OZ1FAR:    5 stemmer

OZ8DD:      4 stemmer

De tre første er valgt til bestyrelsen, og på forslag fra OZ5KM blev OZ1FAR uden afstemning valgt til suppleant til bestyrelsen.

På spørgsmål fra forsamlingen bekræftede OZ5KM, at det ikke ville være noget problem at lade suppleanten deltage i bestyrelsesmøderne.

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  OZ5KM foreslog genvalg af revisoren OZ1GRL, Arne og nyvalg af OZ8DD til revisorsupleant. Der var ikke andre forslag.

Forsamlingen godkendte dette uden afstemning.

 1. Eventuelt.
  OZ5KM takkede OZ3VB for hans indsats for repeaterforeningen:

OZ3VB Viggo Berland besluttede allerede for et år siden, at han ved dette valg ville forlade bestyrelsen. Da vi dannede støtteforeningen i 1997 var det naturligt, at han som bestyrelsesmedlem i EDRs Horsens-afdeling kom med, og han blev foreningens sekretær. Det arbejde har han med stor omhu passet siden. Med sine mange år som organisationsmand har han været et værdifuldt medlem af bestyrelsen. Med sit smil og mange lune bemærkninger har han været med til at skabe et godt klima i bestyrelsen. At han med en alder på 90 år nu ønskede at træde ud er vel forståeligt, men vi vil savne har og hans evne til – både mundtligt og skriftligt – at præcisere indviklede emner.

Da Viggo ikke kunne være til stede i dag, vil jeg ikke sige mere om ham, men OZ3ZU og jeg har planlagt at besøge ham med en flaske portvin.

Der var ikke andre indlæg.

OZ5KM afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten for hans indsats.

Horsens den 30. april 2017

OZ3ZU, dirigent                                            OZ5KM, referent

Lukket for kommentarer.