Generalforsamling 2016

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat fra generalforsamlingen lørdag den 30. april 2016 kl. 1400.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Kontingent.
5) Foreningens virke fremover.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af revisor
9) Eventuelt.

Formanden, OZ1BAS Per, bød velkommen til den ordinære Generalforsamling. .

ad 1) OZ1GRL Arne blev valgt til Dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
ad 2) Formanden, OZ1BAS Per, oplæste beretningen som følger:

Jeg håber medlemmerne tilgiver os udsættelsen af Generalforsamlingen fra lørdag den 16. april til lørdag den 30.april. Den skyldes, at nogle af Bestyrelsen skulle til et meget nødvendigt og vigtigt møde i EDR den 16. april.
Med indførelsen af Regionnsopdeling er der sket en ændring i hvilke Afdelinger, der hører til i de enkelte Regioner, her i vor Region er der kommet nogle til samtidig med , at der er forsvundet et par. Det varer nok lidt endnu, før alle Afdelinger har fundet deres plads i den nye Struktur.
Amatørnyt har kørt udmærket. Der er stadig for få Afdelinger, der deltager, men som lige nævnt håber vi på, at det bliver bedre fremover. Alle Afdelinger , der kan nå Repeateren, er velkomne til at deltage i Amatørnyt mandag aften kl. 2000.
VHF Repeateren har fungeret fint hele tiden,men den kan ikke åbnes med 77 Hz Subtone.
De gamle Antenner virker stadig fint, og Dækningsområdet er, som det plejer. UHF Repeateren har også kørt fint. Kan åbnes med en 1750 Hz tone, men har ikke Ding Dong. I december måned 2015 er ankommet en ny Repeaterfrekvenaplan, der medfører, at Yding Skovhøj UHF Repeateren må skifte frekvens.
I første omgang var Yding tildelt 434,9625 Mhz. Denne frekvens kunne Bestyrelsen ikke acceptere, hvorfor man alvorligt overvejede atlukke UHF Repeateren. Medvirkende i disse overvejelser var også, at midlerne var vigende. Først forsøgte man at bytte frekvens med Skanderborg Lokalrepeater, dr havde fået tildelt 434,825 Mhz. Det ønskede Skanderborg ikke, hvorfor Repeaterudvalget tildelte Yding 434,975 Mhz. Hvornår frekvensskiftet finder sted kan ikke oplyses, idet der skal indkøbes nye Krystaller og indstilles Filtre.
Der er indkommet et forslag, som vil blive behandlet under punkt 6 “Indkomne forslag”.
Noget helt andet er vor økonomiske situation. Som Regnskabet vil vise, er der kun lige til de faste udgifter. Indkøb af nye dele er der slet ikke råd til. I virkeligheden er flere dele udlånt til Repeaterforeningen af amatører, som ønsker at Repeaterne skal fortsætte.
Jeg vil gerne sige tak til alle, der har været med til at vedligeholde og forbedre Repeaterne.
TAK.
Noget helt andet er vor økonomiske situation. Som Regnskabet vil vise, er der kun lige til de faste udgifter. Indkøb af nye dele er der slet ikke råd til. I virkeligheden er flere dele udlånt til Repeaterforeningen af amatører, som ønsker at Repeaterne skal fortsætte.
Jeg vil gerne sige tak til alle, der har været med til at vedligeholde og forbedre Repeaterne.
OZ5KM Kjeld uddybede lidt om valget af den nye frekvens. Sagde også, at 1750 Hz opkaldstonen skulle have været afskaffet for flere år siden, og der skulle bruges Subtone til opkald.
Beretningen herefter eenstemmigt godkendt.
TAK.

ad 3) OZ3ZU Viggo oplæste Regnskabet. Det sluttede med en beholdning på 3158,19 Kr for året 2015.
OZ1RE Søren spurgte om Regnskabsårets periode. Mente det var fra 1 april til 31. marts
. Dette er korrekt.
Regnskabet godkendt.
ad 4) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 Kr. for året 2016. Efter lidt diskussion blev dette vedtaget
ad 5) Om foreningens virke fremover sagde formanden: Bestyrelsen vil stadig arbejde på at få repeaterne til at køre optimalt.
ad 6) OZ9MZ Jens sagde, at i løbetaf nogle ganske få år vil de fleste Repeatere være digitale. OZ9MZ, OZ1FAR og OZ8DD havde en Repeater klar, som kunne erstatte Ydings UHF Repeater.Repeateren har 2 kanaler, Række vidden vil være længere end ved analoge Repeatere og signalerne fuldstændig støjfrie. Gruppen kom med følgende udtalelse:
VI vil gerne opsætte en “Plug & Play” Digital UHF Repeater med Internet forbindelse på Yding Skovhøjs QTH samt drifte den.
Digitale Repeatere, der er forbundet via Internettet, er den hurtigst voksnde amatørradio kattegori og der er allerede knap 600 licenserede radioamatører som brugere og antallet vokser kraftigt.
Vi mener, at dette forslag kan medvirke til fremtidssikre interessenfor vores fælles radioamatør hobby samt ikke mindst, sikre Yding Skovhøj QTH́en og Repeaterforeningen videreføres og udbygges.
Generalforsamlingen stemte for dette.
ad 7) OZ1BAS Per blev genvalgt som formand.
OZ3ZU Viggo og OZ5KM Kjeld genvalgt til bestyrelsen.
OZ9MZ Jens valgt til bestyrelsen for en etårig periode.
ad 8) OZ1GRL Arne blev genvalgt som Revisor. Der blev ikke valgt nogen Revisorsuppleant.
ad 9) Intet til eventuelt.
Kl. 1700 sluttede dirigenten mødet, og formanden takkede for god ro og orden.

Til stede ved generalforsamlingen var: OZ5KM Kjeld, OZ3ZU Viggo, OZ1BAS Per, OZ1GRL Arne, OZ3VB Viggo, OZ9MZ Jens, OZ1FAR Dan, OZ8DD Peter, OZ1RE Søren og OZ7PBE Peter.

Dirigent
OZ1GRL
Arne
Referent
OZ3VB
sign. Viggo

Lukket for kommentarer.