Generalforsamling 2015

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat fra generalforsamlingen lørdag den 18. april 2015 kl. 1400.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Kontingent.
5) Foreningens virke fremover.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af revisor
9) Eventuelt.

Formanden, OZ1BAS Per, bød velkommen til den ordinære Generalforsamling. .

ad 1) OZ1GRL Arne blev valgt til Dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
ad 2) Formanden, OZ1BAS Per, oplæste beretningen som følger:

Beretningen i år bliver ganske kort. Med i Mndførelsen af Regionnsopdeling er der sket en ændring i hvilke Afdelinger, der hører til i de enkelte Regioner, her i vor Region er der kommet nogle til samtidig med , at der er forsvundet et par. Det varer nok lidt endnu, før alle Afdelinger har fundet deres plads i den nye Struktur. Amatørnyt har kørt udmærket. Kun en enkelt gang kunne hverken OZ3ZU, OZ5KM eller OZ3VB køre Amatørnyt. Der er stadig for få Afdelinger, der deltager, men som lige nævnt håber vi på, at det bliver bedre fremover. Alle Afdelinger , der kan nå Repeateren, er velkomne til at deltage i Amatørnyt mandag aften kl. 2000. VHF Repeateren har fungeret fint hele tiden,men den kan ikke åbnes med 77 Hz Subtone. De gamle Antenner virker stadig fint, og Dækningsområdet er, som det plejer. Den 12. April 2015 blev den gamle UHF Repeater udskiftet med en helt ny Storno 9660. Den åbnes med en 1750 Hz tone. Den har Kendingssignal på cw, men ikke Ding Dong. Noget helt andet er vor økonomiske situation. Som Regnskabet vil vise, er der kun lige til de faste udgifter. Indkøb af nye dele er der slet ikke råd til. I virkeligheden er flere dele udlånt til Repeaterforeningen af amatører, som ønsker at Repeaterne skal fortsætte. Jeg vil gerne sige tak til alle, der har været med til at vedligeholde og forbedre Repeaterne. TAK.
Beretningen herefter godkendt.

ad 3) Kassereren oplæste Regnskabet. Det sluttede med en beholdning på 2415,05 Kr. Der er betalt Husleje og Forsikring for Regnskabsåret.
Regnskabet blev godkendt.
ad 4) Bestyrelsent foreslog uændret kontingent på 100 Kr. For året 2015.
Det blev vedtaget.
ad 5) Om foreningens virke fremover sagde formanden: Bestyrelsen vil stadig arbejde på at få repeaterne til at køre optimalt.
Der var lidt diskussion om forskellige muligheder bagefter.
ad 6) Der var ikke indkommet nogen skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen.
ad 7) OZ2HSK Helge og OZ3VB Viggo blev genvalgt til bestyrelsen.
ad 8) OZ1GRL Arne blev genvalgt som revisor.

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

ad 9) Intet til eventuelt.
Her sluttede dirigenten mødet, og formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 1530.
Til stede ved generalforsamlingen var: OZ1GRL Arne, OZ3ZU Viggo, OZ5KM Kjeld, OZ2HSK Helge, OZ1BAS Per og OZ3VB Viggo.
Dirigent
OZ1GRL
Arne
Referent
OZ3VB
sign. Viggo

Lukket for kommentarer.