Generalforsamling 2014

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat fra generalforsamlingen lørdag den 26. april 2014 kl. 1400.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Kontingent.
5) Foreningens virke fremover.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af revisor
9) Eventuelt.

Formanden, OZ1BAS Per, bød velkommen til den ordinære Generalforsamling. .

ad 1) OZ1ERB Ernst blev valgt til Dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
ad 2) Formanden, OZ1BAS Per, oplæste beretningen som følger:

Beretningen i år bliver ganske kort. Vi har været klar over, at VHF Repeateren ikke arbejder, som den skal. Det er ikke lykkedes for os at finde hvorfor. Dens dækningsområde er ikke som ønsket, og der er “huller”. Vi har længe planlagt at flytte antennen højere op, men også her er vi blevet forhindret.
Det skylde hovedsaglig tre forhold: Vejret, Manden i Masten og Folkene på Jorden. Især Vejret har drillet os. Det har været koldt, blæsende og regnfuldt, så det var umuligt at arbejde i Masten, og når Vejret endelig var godt, så kunne Folkene ikke.
Det er svært at finde en tid, hvor alle 3 ting passer sammen. Det påtænkes at forsyne Filterpotterne med nye dobbeltskærmede Kabler. VHF-senderen åbner ikke for Subtonen på 77 Hz. Ham, der byggede Transeiveren, bor i København, så lidt svær at få fat i.
UHF-Repeateren er i virkeligheden en midlertidig repeater. Der står en Storno 9660, som mangler nogle få ting for at være operativ, og det er Styringen. Den nuværende kører uden Toneopkald. dvs. åbner ved en Bærebølge.
Her mangler vi en tekniker med godt kendskab til Storno 9000. Noget helt andet er vor økonomiske situation. Som Regnskabet vil vise, er der kun lige til de faste udgifter. Indkøb af nye dele er der slet ikke råd til. I virkeligheden er flere dele udlånt til Repeaterforeningen af amatører, som ønsker at Repeaterne skal fortsætte. Side 2 af 3 Jeg vil gerne sige tak til alle, der har været med til at vedligeholde og forbedre Repeaterne. TAK.

OZ1ERB Ernst ankede over, at der ikke var sket noget de sidste 2 år.
OZ3ZU Viggo svarede, at det skyldtes forholdene med at få tingene til at passe sammen.
Beretningen herefter godkendt.
ad 3) Kassereren oplæste Regnskabet. Det sluttede med en beholdning på 4067,91 Kr. Regnskabet blev godkendt.

ad 4) OZ1ERB Ernst foreslog kontingent på 100 Kr. og et Husstandskontingent på 150 Kr. OZ3VB Viggo mente, det var for besværligt at lave forskellige satser med så få medlemmer, vi har. Efter lidt diskussion blev et kontingent på 100 Kr. for året 2014 vedtaget.

ad 5) Om foreningens virke fremover sagde formanden: Bestyrelsen vil stadig arbejde på at få repeaterne til at køre optimalt.
Ligeledes vil bestyrelsen arbejde på at få styreenheden til UHF repeateren gjort færdig.

ad 6) OZ1ERB Ernst foreslog, at et bestyrelsesmedlem var ansvarlig for VHF-Repeater og antenne og et andet ansvarlig for UHF-Repeater og antenne. Forslaget blev ikke vedtaget.

Et forslag om bestyrelsessuppleantens deltagelse i bestyrelsesmøder blev vedtaget.

OZ1ERB foreslog, at formand og kasserer ikke vælges samme år. Blev ikke vedtaget

ad 7) OZ1BAS Per blev genvalgt som formand. OZ5KM Kjeld og OZ3ZU Viggo blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
OZ1ERB Ernst blev foreslået som bestyrelsessuppleant, men han ønskede ikke valg.
ad 8) OZ1GRL Arne blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt nogen suppleanter.
ad 9) Intet til eventuelt.
Her sluttede dirigenten mødet, og formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 1545.
Til stede ved generalforsamlingen var: OZ1GRL Arne, OZ3ZU Viggo, OZ2HSK Helge, OZ1ERB Ernst, OZ1BAS Per og OZ3VB Viggo.
Dirigent
OZ1ERB
sign. Ernst Nielsen.
Referent
OZ3VB
sign. Viggo Berland.

Lukket for kommentarer.