Generalforsamling 2013

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat fra generalforsamlingen lørdag den 13. april 2013 kl. 1400 i Horsens Afdelingens lokaler

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Kontingent.
5) Foreningens virke fremover.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af revisor
9) Eventuelt.

Formanden, OZ1BAS Per, bød velkommen.

ad 1) OZ1MPE Mads blev valgt som Dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
ad 2) Formanden, OZ1BAS Per, oplæste beretningen som følger:

Amatørnyt kører upåklageligt med OZ3ZU Viggo som fast Redaktør. Som afløsere fungerer OZ5KM Kjeld og OZ3VB Viggo.
Repeaterforeningen beklager, at kun ca. 4 Afdelinger deltager hver gang på Amatørnyt. Med 13 EDR Afdelinger i Kredsen burde der være flere, der deltog. Bestyrelsen forsøger jævnligt at få flere Afdelinger med. Det har især stor betydning for de mange nye amatører, der hele tiden kommer til.

Med hensyn til VHF Repeateren er der sket det, at vi i juni 2012 fik ændret Taleidentifikation og Pausesignal. Senere på året blev Kabelsamlingen ved Foden af Masten undersøgt og fundet i orden. I efteråret 2012 blev både den nye og gamle Antenne gennemmålt. Den nye Antenne er helt i orden, men den gamle har det skidt. Vi har stadig det problem, at VHF Repeateren ikke kan åbnes med en Subtone.

UHF Repeateren har egentlig kørt udmærket. En enkelt gang i februar 2013 har vi måttet lukke den ned. Årsagen er sandsynligvis, at Squelchen er skredet. Fejlen er ikke rettet endnu, men bliver det snart.

Vort kontingent på 100 Kr. er faktisk for lidt til at sikre Driftsudgifterne. Vi er derfor glade for alle de bidrag, som både medlemmer og andre yder foreningen.

Vort lejemål med Forsvaret er uændret. Dog stiger lejen hvert år.

Til slut vil Bestyrelsen gerne sige tak til alle, der arbejder med service og forbedringer på Repeaterne til gavn for os alle.
Rigtig mange tak for jeres arbejde.

OZ1ERB Ernst spurgte, om UHF repeateren er lukket.
OZ1BAS Per svarede,at det er den. Problem med Squelchen.
Herefter blev beretningen godkendt..

ad 3) Kassereren var ikke til stede, men OZ3VB Viggo oplyste, at beholdningen på bestyrelsesmødet den 29. januar var på 3645,00 Kr. og at huslejen til forsvaret er betalt. Af udgifter mangler kun forsikringen på ca. 1800 Kr.
Generalforsamlingen vedtog, at regnskabet inden 14. maj skal være revideret og derefter udsendes til medlemmerne enten pr. brev eller E-mail. Desuden lægges det på repeaterens hjemmeside.
Regnskab 2012-2013 (PDF-fil)
ad 4) Der blev vedtaget et uændret kontingent på 100 Kr. for året 2013
ad 5) Om foreningens virke fremover sagde formanden:
Bestyrelsen vil stadig arbejde på at få repeaterne til at køre optimalt. Ligeledes vil bestyrelsen arbejde på at få styreenheden til UHF repeateren gjort færdig.OZ1ERB Ernst mente, at indgangen på repeateren er for smal.
OZ1BAS Per svarede, at repeateren kører efter de foreskrevne normer.
OZ1ERB Ernst ønskede medlemslisten opdateret en gang om måneden. Opfordrede iøvrigt til at VHF antennen hurtigst muligt bliver lavet. Samtidig opfordres bestyrelsen til at skaffe 2 ekstra nøgler.
OZ1GRL Arne foreslog, at bestyrelsen søgte midler fra fonde.
ad 6) Fra bestyrelsen forelå der forslag om at ændre følgende sætning i §7:
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne og via amatørnyt over repeateren.til:

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i OZ, på repeaterens hjemmeside og via amatørnyt over repeateren.

Ændringen blev eenstemmigt vedtaget.

ad 7) Til bestyrelsen blev følgende opstillet:

OZ3VB Viggo antal stemmer 7
OZ2HSK Helge antal stemmer 4
OZ2PQ Jørgen antal stemmer 3

Resultat altså:
OZ3VB Viggo genvalgt og OZ2HSK Helge nyvalgt til bestyrelsen.
OZ2PQ Jørgen valgt som bestyrelsessuppleant.

ad 8) OZ1GRL Arne genvalgt som revisor. OZ1ERB Ernst valgt som revisorsuppleant.
ad 9) Intet til eventuelt.
Her sluttede dirigenten mødet, og formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 1534. Til stede ved generalforsamlingen var: OZ1MPE Mads, Martin Lund, OZ1GRL Arne, OZ2HSK Helge, OZ1ERB Ernst, OZ1BAS Per og OZ3VB Viggo.
Dirigent
OZ1MPE
sign. Mads Pedersen.
Referent
OZ3VB
sign. Viggo Berland.

Lukket for kommentarer.