Generalforsamling 2012

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af generalforsamlingen lørdag den 21. april 2012 kl. 1400 i Horsens Afdelingens lokaler

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Kontingent.
5) Foreningens virke fremover.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af revisor
9) Eventuelt.

 

ad 1) Formanden, OZ1BAS Per, bød velkommen og foreslog OZ5KM Kjeld som dirigent. OZ5KM Kjeld blev valgt som Dirigent. Dirigenten konstaterede Generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.
ad 2) Formanden, OZ1BAS Per, oplæste beretningen som følger:

Amatørnyt kører upåklageligt. Vi har nu fået OZ3ZU Viggo som fast Redaktør til Amatørnyt. Som afløsere fungerer OZ5KM Kjeld og OZ3VB Viggo.
Repeaterforeningen beklager meget, at kun 2-4 af Kredsens 13 EDR Afdelinger deltager i Amatørnyt over Repeateren.
Bestyrelsen forsøger jævnligt med en opfordring til de manglende Afdelinger om at være mere aktive. Det har især stor betydning for de mange nye amatører, der hele tiden kommer til.

Lørdag den 10. marts blev der opsat en ny VHF Repeater. Lørdagen efter den 17. marts en Reserveantenne til både VHF og UHF. Samtidig et nyt Coaxkabel til den nye Antenne, som er placeret helt oppe i Toppen af Masten.
Det har givet bedre dækning sydover og lidt dårligere mod nordøst. Der har vist sig nogle problemer med at åbne Repeateren, men der arbejdes på at få løst alle problemer.

UHF Repeateren kører fint.

Vort kontingent på 100 Kr. er faktisk for lidt til at sikre Driftsudgifterne. Vi er derfor glade for alle de bidrag, som både medlemmer og andre yder foreningen.
Vor økonomi volder i øjeblikket en smule bekymring, så vi håber på at få flere medlemmer for at bevare Repeaterne.

Vort lejemål med Forsvaret er uændret. Dog stiger lejen hvert år. Der er ingen problemer med Horsens Radio, som også har antenner i Masten.

Til slut vil Bestyrelsen gerne sige tak til alle, der arbejder med service og forbedringer på Repeaterne til gavn for os alle.
Rigtig mange tak for jeres arbejde.

OZ5KM Kjeld uddybede problemrne lidt. Antennen skal måske drejes lidt. Det kan også være, at 1750 Hz ikke ligger rigtigt, og den nye Repeater er måske mere kritisk mht. frekvensen på 1750 Hz.

OZ1ERB Ernst spurgte om de gamle Antenner.
OZ3ZU Viggo svarede, at det ikke er ordentligt undersøgt endnu, men det bliver det.

Beretningen blev eenstemmigt godkendt.

ad 3) Kassereren, OZ3ZU Viggo, gennemgik Regnskabet punkt for punkt.
Regnskabet udviser et Driftsunderskud på 467,34 Kr. og en kontant Beholdning på 7837,34 Kr
. Regnskabet godkendt.
ad 4) Der blev vedtaget et uændret kontingent på 100 Kr for året 2012
ad 5) Formanden sagde følgende om Foreningens virke fremover:
Bestyrelsen vil stadig arbejde på at få den nye Repeater til at køre optimalt. Den gamle bliver bibeholdt som Reserve.
Ligeledes vil Bestyrelsen arbejde på at få Styreenheden til UHF Repeateren gjort færdig.
Det ønskeligt, at antallet af medlemmer kommer op på ca. 80, og dertil beder vi medlemmerne om hjælp. Skaf nye medlemmer.
ad 6) Ingen indkomne Forslag til behandling på Generalforsamlingen.
ad 7) OZ1BAS Per genvalgt som formand.
OZ5KM Kjeld og OZ3ZU Viggo genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
ad 8) OZ1GRL Arne genvalgt som Revisor.
OZ2HSK Helge valgt som Revisorsuppleant.
ad 9) Kablet til Reserveantennen tilhører OZ1ERB Ernst
Her sluttede Dirigenten Generalforsamlingen og gav ordet til Formanden, som takkede for god ro og orden.
Dirigent
OZ5KM
sign. Kjeld Majland.
Referent
OZ3VB
sign. Viggo.

Lukket for kommentarer.