Generalforsamling 2011

Repeaterforeningen

“Yding Skovhøj”


Referat af generalforsamlingen lørdag den 2. april 2011

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Kontingent.
5) Foreningens virke fremover.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.
8) Valg af revisor
9) Eventuelt.

 

ad 1) Formanden, OZ1BAS Per, bød velkommen og foreslog OZ5KM Kjeld som dirigent.
OZ5KM Kjeld blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed
ad 2) Formanden, OZ1BAS Per, oplæste beretningen som følger:

Amatørnyt kører upåklageligt. Desværre har vi endnu ikke fundet en fast Redaktør til Amatørnyt, men det arbejdes der med. I mellemtiden fungerer OZ5KM Kjeld som Redaktør med OZ3VB Viggo som afløser. Repeaterforeningen beklager meget, at kun 4 af Kredsens 13 EDR Afdelinger deltager i Amatørnyt over Repeateren. Bestyrelsen forsøger jævnligt med en opfordring til de manglende Afdelinger om at være mere aktive. Det har især stor betydning for de mange nye amatører, der hele tiden kommer til.

VHF Repeateren kører fint. I efteråret blev Effekt og Standbølgeforhold målt. Alt var ok og ingen fejl kunne konstateres. De klager, vi har fået, må sikkert mere skyldes Udbredelsesforholdene.

UHF Repeateren kører egentlig fint, bortset fra nogle udfald og en hylen. Årsagen hertil er endnu ikke fundet. Der mangler stadig at få Styringen i orden.

Vort kontingent på 100 Kr. er faktisk for lidt til at sikre Driftsudgifterne. Vi er derfor glade for alle de bidrag, som både medlemmer og andre yder foreningen.

Vort lejemål hos Forsvaret er uændret. Dog stiger lejen en smule hvert år.
Der er ingen problemer med Horsens Radio, som også har antenner i Masten.

Til slut vil Bestyrelsen gerne sige tak til alle, der arbejder med service og forbedringer på Repeaterne til gavn for os alle. Rigtig mange tak for jeres arbejde.
Beretningen blev eenstemmigt godkendt.

ad 3) OZ3ZU Viggo forelagde det regnskab, der var tilgængeligt. Papirerne fra OZ7TT Bents dødsbo er endnu ikke tilgået os. Beholdningen pr. dato er 8366,78 Kr. Regnskabet godkendt
ad 4) Der blev vedtaget et uændret kontingent på 100 Kr for året 2011
ad 5) Formanden OZ1BAS Per forelagde Foreningens virke fremover som følger

Bestyrelsen arbejder på at få anskaffet ny VHF Repeater. Den nuværende er efterhånden mange år gammel og trænger til udskiftning Ligeledes vil Bestyrelsen arbejde på at få Styreenheden til UHF Repeateren gjort færdig. Det ønskeligt, at antallet af medlemmer kommer op på ca. 80, og dertil beder vi medlemmerne om hjælp. Skaf nye medlemmer.
OZ5KM Kjeld oplyste, at der er indkøbt en ny antenne som reserve til VHF

ad 6) Der var ikke indkommet nogen skriftlige forslag til behandling på Generlforsamlingen
ad 7) OZ3VB Viggo genvalgt til bestyrelsen.
OZ3ZU Viggo og OZ3Z Anders valgt som bestyrelsesmedlemmer.
OZ7MR John valgt som bestyrelsessuppleant
ad 8) OZ1GRL Arne valgt som Revisor.
OZ6JI Jørn valgt som Revisorsuppleant
ad 9) OZ7MR John spurgte, om det var nødvendigt at være medlem af Repeaterforeningen for at kunne bruge Repeaterne.
OZ1BAS Per svarede, at alle kunne bruge Repeaterne
Dirigenten sluttede her Generalforsamlingen og gav ordet til formanden.

Formanden, OZ1BAS Per, takkede for god ro og orden på Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 1500. Ialt 6 medlemmer var til stede.

Dirigent
OZ5KM
sign. Kjeld Majland.
Referent
OZ3VB
sign. Viggo.

Lukket for kommentarer.