Vedtægter

Vedtægter for repeaterforeningen
“Yding Skovhøj”

§1: Navn og Hjemsted:
Repeaterforeningens navn er “Yding Skovhøj”.
Repeaterforeningens hjemsted er på kasserens adresse.

§2: Formål:
stk. 1
Repeaterforeningens formål er at drive, vedligeholde og forbedre VHF og UHF analog repeaterne samt UHF DMR repeater på Yding Skovhøj.

Stk. 2
Formålets økonomiske grundlag er medlemskontingentet samt ethvert frivilligt bidrag til støtte for repeaterforeningen.

Stk. 3
Hjemmeside adressen: www.ydingrepeater.dk, og facebook profilen: ”Repeaterforeningen Yding Skovhøj” tilhører Repeaterforeningen Yding Skovhøj.

§3: Medlemmer:
stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver enkeltperson.

Stk. 2
Når kontingentet er registreret af kasseren, er medlemsskabet gyldigt, og medlemmet har stemmeret. Alle medlemmer er valgbare efter 6 måneders medlemskab.

Stk. 3
Et medlem, der med sin færden og optræden modvirker Repeaterforeningens formål, kan af bestyrelsen ekskluderes med øjeblikkelig varsel.
Medlemmet kan forlange eksklusionen taget op på den førstkommende generalforsamling.

§4: Kontingent:

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.
Kontingentet betales for et år ad gangen, og er gælder fra 1. Januar til 31. December.

§5: Regnskab:

Kassereren fører repeaterforeningens regnskab.
Kontingent indbetales på repeatefoeningens bankkonto, eller via ”mobil pay”.
Regnskabsåret går fra 1. Januar til 31. December.
Repeaterforeningens medlemmer hæfter ikke solidarisk.

§6: Bestyrelsen:
Repeaterforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

  • Formand,
  • Næstformand,
  • Sekretær,
  • Kasserer og
  • 1 bestyrelsesmedlem.

Formanden vælges særskilt i lige årstal.

Øvrige bestyrelse vælges med 2 medlemmer henholdsvis i lige og ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.
Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.
Foreningens postadresse er Kasserens
Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

 

§7: Generalforsamling:
Der afholdes hvert år i april måned ordinær generalforsamling med mindst følgende punkter på dagsordenen:

1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Foreningens virke fremover.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen:
a) I lige årstal: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelses suppleant.
b) I ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelses suppleant.
8) Valg af revisor og revisor suppleant.
a) Valgperioden for revisor og suppleanter er 1 år.
9) Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i OZ, på foreningens hjemmeside, facebook profil, og via amatørnyt over repeateren.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest en 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden og facebook 1 uge for afholdelse af generalforsamlingen.

§8: Ekstraordinær generalforsamling:
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det eller mindst 25% af medlemmerne skriftligt til formanden, anmoder herom.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal vedlægges.

Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som til en ordinær generalforsamling, og med samme varslings frist.

§9: Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer er gyldige, såfremt 2/3 af de fremmødte på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for.

 §10:Repeaterforeningens opløsning:
Repeaterforeningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum stemmer for.

Forinden opløsning finder sted, skal der være taget bestemmelse om afhændelse af alt materiel tilhørende repeaterforeningen, samt eventuelt tilbagelevering af materiel udlånt af enkelt personer

Eventuelt kontant beløb overgives til EDR’s Repeaterudvalg.

$11: udstyrsliste

Udstyrslisten i Bilag 1 ajourføres løbende, dog mindst forud for hver generalforsamling.

Dirigent OZ5KM
Referent OZ3ZU,Viggo

Opdateret den 01-05-2017

 

Lukket for kommentarer.