Vedtægter

Vedtægter for Repeaterforeningen
Yding Skovhøj
CVR. 40985263

§1: Navn og hjemsted:
Repeaterforeningens navn er “Yding Skovhøj”.
Repeaterforeningens hjemsted er på kassererens adresse.

Repeaterforeningen driver repeaterne på adressen: Yding Rode 2K, 8660 Skanderborg.

§2: Formål:
Stk. 1
Repeaterforeningens formål er at drive, vedligeholde og forbedre repeatere på Yding Skovhøj.
Stk. 2
Formålets økonomiske grundlag er medlemskontingentet samt ethvert frivilligt bidrag til støtte for repeaterforeningen.
Stk. 3: Hjemmeside
Repeaterforeningens hjemmeside har adressen: www.ydingrepeater.dk

§3: Medlemmer:
Stk. 1
Som medlemmer kan optages enhver enkeltperson.
Stk. 2
Når kontingentet er registreret af kassereren, er medlemskabet gyldigt, og medlemmet har stemmeret. Alle medlemmer er valgbare efter 6 måneders medlemskab.
Stk. 3: Eksklusion
Et medlem, der med sin færden og optræden modvirker repeaterforeningens formål, kan af bestyrelsen ekskluderes med øjeblikkelig varsel.
Medlemmet kan forlange eksklusionen taget op på den førstkommende generalforsamling.

§4: Kontingent:
Stk.1
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.
Kontingentet betales for et år ad gangen og er gælder fra 1. januar til 31. december.

§5: Regnskab:
stk.1
Kassereren fører repeaterforeningens regnskab.
Kontingent indbetales på repeaterforeningens bankkonto, eller via ”mobil pay”.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Repeaterforeningens medlemmer hæfter ikke for repeaterforeningens eventuelle gæld.

§6: Bestyrelsen:
Repeaterforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

 • Formand,
 • Næstformand,
 • Sekretær,
 • Kasserer og
 • 1 bestyrelsesmedlem.

Formanden vælges særskilt i lige årstal.

Øvrige bestyrelse vælges med 2 medlemmer henholdsvis i lige og ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
Foreningens postadresse er kassererens
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§7: Generalforsamling:
Der afholdes hvert år i april måned ordinær generalforsamling med mindst følgende punkter på dagsordenen:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Foreningens virke fremover
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen:
  1. I lige årstal: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelses- suppleant
  2. I ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  1. Valgperioden for revisor og suppleanter er 1 år.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, på EDR,s hjemmeside, samt på repeaterforeningens hjemmeside.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest en 2 uger før generalforsamlingen.
Indkomne forslag offentliggøres på repeaterforeningens hjemmeside 1 uge for afholdelse af generalforsamlingen.

§8: Ekstraordinær generalforsamling:
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis et flertal i bestyrelsen forlanger det eller mindst 25% af medlemmerne skriftligt til formanden anmoder herom.
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal vedlægges.
Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som til en ordinær generalforsamling og med samme varslingsfrist.

§9: Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer er gyldige, når 2/3 af de fremmødte på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for.

§10: Repeaterforeningens opløsning:
Repeaterforeningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum stemmer for det.
Forinden opløsning finder sted, skal der være taget bestemmelse om afhændelse af alt materiel tilhørende repeaterforeningen, samt eventuelt tilbagelevering af materiel udlånt af enkelt personer.
Eventuelt kontant beløb fordeles blandt medlemmerne af repeaterforeningen.

$11: Eksklusion
Et medlem, der med sin færden og optræden modvirker repeaterforeningens formål, kan af bestyrelsen ekskluderes med øjeblikkelig varsel.
Medlemmet kan forlange eksklusionen taget op på den førstkommende generalforsamling.

§12: Udstyrsliste

Udstyrslisten i bilag 1 ajourføres løbende, dog mindst forud for hver generalforsamling.

Opdateret den 22-08-2019
oz3zu

Lukket for kommentarer.