Vedtægter

Vedtægter for repeaterforeningen
“Yding Skovhøj”
 

§1: Navn og Hjemsted:

Repeaterforeningens navn er “Yding Skovhøj”.

Repeaterforeningens hjemsted er Østjylland.

§2: Formål:

Repeaterforeningens formål er at drive, vedligeholde og forbedre VHF og UHF repeaterne på Yding Skovhøj.

Formålets økonomiske grundlag er medlemskontingentet samt ethvert frivilligt bidrag til støtte for repeaterne.

§3: Medlemmer:

Som medlemmer kan optages enhver enkeltperson.

§4: Kontingent:

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

Kontingentet betales for et år ad gangen.

Forfaldsdato er 1. april.

Kontingentrestance medfører tab af stemmeret.

Kontingentrestance udover 2 måneder medfører sletning som medlem.

§5: Regnskab:

Kassereren fører repeaterforeningens regnskab og sørger for opkrævning af kontingenter.

Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

Repeaterforeningens medlemmer hæfter ikke solidarisk.

§6: Bestyrelsen:

Repeaterforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer: formand, næstformand, sekretær, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Formanden vælges særskilt i lige årstal.

Øvrige bestyrelse vælges med 2 medlemmer henholdsvis i lige og ulige årstal.

Bestyrelsen udpeger selv næstformand, sekretær og kasserer.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år.

§7: Generalforsamling:

Der afholdes hvert år i april måned ordinær generalforsamling med mindst følgende punkter på dagsordenen:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Foreningens virke fremover.

6) Indkomne forslag.

7) Valg til bestyrelsen:

I lige årstal: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.

I ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant.

9) Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i OZ, på foreningens hjemmeside og via amatørnyt over repeateren.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Valgperioden for revisor og suppleanter er 1 år.

§8: Ekstraordinær generalforsamling:

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det eller mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal vedlægges.

Indkaldelse til en ekstrsordinær generalforsamling skal ske på samme måde som til en ordinær generalforsamling.

§9: Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer er gyldige, såfremt 2/3 af de fremmødte på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling stemmer for.

§10 Særlige bestemmelser:

Repeaterforeningen overtager pr. 1. januar 2003 VHF og UHF repeaterne på Yding Skovhøj i henhold til Overdragelsesdokument indgået mellem OZ6HR, EDR Horsens Afdeling, og repeaterforeningen “Yding Skovhøj”.

§11: Repeaterforeningens opløsning:

Repeaterforeningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum stemmer for.

Forinden opløsning finder sted, skal der være taget bestemmelse om afhændelse af alt materiel tilhørende repeaterforeningen, idet bestemmelserne i Overdragelsesdokumentet mellem OZ6HR, EDR Horsens Afdeling, og repeaterforeningen “Yding Skovhøj” iagttages.

Eventuelt kontant beløb overgives til EDR’s Repeaterudvalg.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Restaurant Møllebæk lørdag den 30. november 2002.

Ændringer i §1 og §4 foretaget på generalforsamlingen den 26.april 2003.
Ændring i §7 foretaget på generalforsamlingen lørdag den 13. april 2013.

Dirigent
OZ7GZ,Lars Ølholm

Referent
OZ3VB,Viggo Berland

Opdateret d. 18-7-03

Lukket for kommentarer.